Meet The Funder – Community Foundation Wales

Cymhorthfa Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Wythnos Profiad Prentisiaeth

Meet The Funder Online event 

FLVC are hosting a Meet The funder event with Community Foundation Wales on Thursday 23rd May at 11am.

Book your place HERE

 

Manylion y gronfa 

Sefydliad Cymunedol Cymru – Cronfeydd Sir y Fflint ar gyfer grwpiau 

Mae’r ddwy gronfa’r Sefydliad i Sir Y Fflint, y Gronfa Waddol Cymunedol a’r Gronfa Ddeddf yr Eglwys wedi ei ailagor ar gyfer ceisiadau gan grwpiau: 

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint yn cefnogi: 

  • Prosiectau sy’n darparu datblygiad addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc o oedran ysgol 
  • Prosiectau sy’n darparu datblygiad addysgol i blant yn y blynyddoedd cynnar 
  • Prosiectau mewn ysgolion sy’n annog byw yn iach 

 

Mae Cronfa Ddeddf yr Eglwys yng Nghymru Sir y Fflint yn cefnogi: 

  • Prosiectau sy’n cyfrannu at adnewyddu a chynnal a chadw eglwysi, capeli a neuaddau pentref yn y sir. 
  • Prosiectau sy’n gweithio i ymladd anfantais er budd trigolion Sir y Fflint. 
  • Prosiect sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden ar gyfer trigolion Sir y Fflint. 

Gall Eglwysi a sefydliadau sy’n gweithio gyda thrigolion ardal Awdurdod Lleol Sir y Fflint wneud cais am grantiau hyd at £1,000 ar gyfer prosiect blwyddyn neu gyllid gyfalaf bach, neu gyllid aml-flwyddyn o hyd at 3 blynedd ar gyfer cyllid craidd. 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen. 

Mae angen lenwi’r ffurflenni gais erbyn 12 y.p canolddydd, Mehefin 17 2024 

Cronfeydd Sir y Fflint – Community Foundation Wales 

Cymhorthfa Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer gweithgaredd cymunedol? Ydych chi’n ystyried gwneud cais am Grant Cymunedol y Loteri Genedlaethol? Mae eu rhaglenni grant yn cynnwys:

• Arian i Bawb Rhaglen grantiau bach syml sy’n dyfarnu rhwng £300 a £20,000

• Grantiau Canolig Pawb a’i Le a – Grantiau mawr sy’n ceisio dod â phobl at ei gilydd i gryfhau cymunedau a gwella amgylcheddau gwledig neu drefol.

Hoffech chi gael y cyfle i drafod eich syniadau gyda Swyddog Loteri cyn i chi wneud cais? Os felly, nawr yw eich cyfle.

Mae FLVC yn cynnal Cymhorthfa gyda Swyddog Loteri yn ein swyddfa yng Nghorlan, Yr Wyddgrug, ddydd Mercher 27 Mawrth 2024

Mae nifer cyfyngedig o apwyntiadau ar gael i drafod ceisiadau grant posibl.

Archebu eich apwyntiad yma https://form.jotform.com/230462753410044

Mae’r Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol (NAW) wythnos nesaf! Rhwng Chwefror 5 i’r 11 bydd unigolion, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a chymunedau yn tynnu sylw ac yn dathlu llwyddiannau prentisiaid ar draws Prydain ac yn annog pobl i ystyried sut y gall prentisiaethau helpu i ddarparu #SkillsForLife.

Dyma ein prentis Gweinyddu Busnes yn rhannu eu profiad.

“Dechreuais fy mhrentisiaeth gyda’r FLVC ar ddechrau mis Ionawr fel Gweinyddwr Busnes ac rydw i’n mwynhau’r profiad yn fawr. Rydw i’n cael dysgu a chael profiadau gwahanol wrth i mi weithio sy’n gwella fy nealltwriaeth o’r swydd a’r gweithle. Mae fy nghydweithwyr yn garedig, gyfeillgar ac yn gefnogol iawn. Maent yn deall fy anghenion ac yn galonogol iawn.

Mae’r brentisiaeth yma yn gyfle gwych i mi. Mae’r gallu i ddysgu ac ennill cymhwyster fel hyn yn addas iawn i mi. Mae’r brentisiaeth yn helpu mi i adeiladu fy hyder a hunan-barch ac rydw i’n gwneud pethau yn barod nad oeddwn i’n meddwl y gallwn i. Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle ac rwy’n edrych ymlaen at yr hyn y bydd yn ei gynnig imi.”

www.apprenticeships.gov.uk.

Apprenticeships | Careers Wales (gov.wales)