Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesian

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant

HealthSocial2

Hwyluso a datblygu cydweithio effeithiol rhwng y gwasanaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol, y Trydydd Sector a'r Sector Annibynnol.

Rydym yn cydweithio er mwyn cryfhau cyfraniad y Trydydd Sector o ran eu darpariaeth o Wasanaethau Llesiant ledled Sir y Fflint

Mae ein Tim lechyd a Llesiant yn cefnogi'r Trydydd Sector, gwasanaethau Statudol a'r gymuned mewn sawl ffordd, dyma enghreifftiua:

  • Darparu gwasanaeth Presgripsiynu Cymdeithasol i Deuluoedd ac oedolion 18+
  • Hwyluso a datblygu cyfleoedd dysgu a rhwydweithio aml-asiantaeth
  • Cynrychioli Gwasanaethau’r Trydydd Sector mewn cyfarfodydd Strategol a Gweithredol perthnasol yn Sir y Fflint a ledled Gogledd Cymru, gan gynnwys cyfarfodydd clwstwr i Feddygon Teulu.