Aelodaeth

Membership

Volunteering

Ymaelodwch gyda FLVC heddiw!

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yma i gefnogi, hyrwyddo, datblygu a chynrychioli’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol yn Sir y Fflint a byddwn yn helpu p’un bynnag ffordd y gallwn ni. Rydym yn fudiad aelodaeth sy’n help i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi ac er eich lles chi.

Yma yn FLVC rydym yn awyddus i groesawu aelodau newydd er mwyn sicrhau caiff ein gwaith ei lywio gan y rheiny rydym yn eu cynrychioli.

Drwy ymaelodi gyda ni, bydd modd ichi

Fanteisio ar yr wybodaeth ddiweddaraf – gan gynnwys e-gyfarwyddiadau gyda gwybodaeth am gyllid, hyfforddiant, gwirfoddoli, llywodraethu, digwyddiadau ac ati

  • Derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau a chyfarfodydd – o Gyfarfod Blynyddol FLVC i gyfarwyddiadau am bolisïau a mentrau newydd y llywodraeth, i ddigwyddiadau mwy lleol ar gyfleoedd ariannu a phynciau eraill. Gallai FLVC eich cysylltu gyda phobl o’r un maes gwaith yn lleol, ledled Sir y Fflint, ledled Cymru neu’n rhyngwladol.
  • leisio’ch barn am faterion sy’n bwysig ichi – cyfrannu at ymgynghoriad a lleisio’ch ymatebion. Bydd FLVC yn rhannu eich barn gydag asiantaethau partner allweddol gan gynnwys Cyngor Sir y Fflint a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac yn genedlaethol drwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru gyda Llywodraethau Cymru a’r DU.

 

Mae’r aelodaeth yn rhad ac am ddim. Mae cyfle i’n Haelodau Llawn fwrw pleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol yn ogystal.

Aelodau Llawn:

Mae’n rhaid i fudiadau Trydydd Sector sy’n ymgeisio am aelodaeth lawn gyflwyno copi o’u dogfen llywodraethu gyfredol (cyfansoddiad / rheolau).

(Mae aelodaeth Unigol a Chysylltiol ar gael hefyd)

Os hoffech chi ymaelodi, lawr lwythwch a chwblhewch ein ffurflen Gais Aelodaeth:

FLVC Membership Policy and Privacy Statement 24 25

FLVC Membership Application 24 25