Welsh Flintshire Social Prescription

FLINTSHIRE SOCIAL PRESCRIPTION

HealthSocial2

Beth ydy presgripsiynu cymdeithasol?

Nod Presgripsiynu Cymdeithasol ydy pennu’r hynny sy’n fuddiol ac a fyddai o gymorth i wella Iechyd a Lles pobl. Gallai gynnig cyfle i bobl gael mwy o ddewis a rheolaeth ynghylch yr hynny sy’n bwysig a beth fyddai’n digwydd iddyn nhw. 

Gallwn eich helpu chi os ydych chi:

socially isolated

yn teimlo ar wahân o’r gymdeithas;

mental health

yn dymuno hybu eich iechyd corfforol neu feddyliol;

lack confidence

yn brin o hyder;

support and information

yn dymuno canfod cymorth a gwybodaeth ymarferol i wella’ch sefyllfa a’r ffordd rydych yn teimlo.

Bydd ein tîm yn gwrando arnoch chi heb farnu gan gydweithio gyda chi i ddod o hyd i weithgareddau a gwasanaethau cymunedol i’ch cefnogi chi.

Beth sy’n digwydd nesaf?

1

Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi elwa o’n cymorth, mae croeso ichi gysylltu gyda ni. Rydym yn derbyn hunan-gyfeiriadau neu gallai gweithwyr proffesiynol gwblhau atgyfeiriad ichi gydag eich caniatâd chi

2

Byddwn yn cysylltu gyda chi i drafod eich opsiynau.

3

Yna byddwn yn eich helpu i fanteisio ar y cymorth priodol ichi.

CONTACT US

Families and young people 18 and younger

We can speak to you, your family, or a friend with your permission. Or Any professional can, with your permission, let us know that you may benefit from our help by completing this form. This could be your GP, nurse or social worker, for example.