Small Charities Week 24th – 28th June 2024

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024

Wythnos Gwerthfawrogi Gwirfoddolwyr Mehefin 2024

Meet The Funder – Community Foundation Wales

Cymhorthfa Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Wythnos Profiad Prentisiaeth

Safon Ymddiried Lefel 1 Dyfarnwyd i FLVC

26th Annual General Meeting

Flintshire Volunteer Organisers Network Meeting

Hoffwch ein Tudalen Facebook

Small Charities Week

this year runs Monday 24- Friday 28 June.  NCVO have organised a range of free online workshops and pre-bookable advice slots on topics such as:

  • Energy advice
  • Insurance reviews
  • Introduction to bid writing
  • Successful charity partnerships with corporates and local authorities

Full information and booking here: Events (smallcharityweek.com)

 

Resources available here: Resources | Small Charity Week

Is your small charity a member of FLVC?  If not, then we would love to welcome you to become a full member of FLVC and get the benefits we offer – it is free of charge and full details can be found at: Membership (flvc.org.uk)

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024

Yr wythnos diwethaf gwelwyd llawer o weithgaredd yma yn CGLlSFf wrth i ni ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr gyda thystysgrifau a chacen (Llawer o gacen).

Ymwelwyd â 18 grŵp gwirfoddoli lleol i gyflwyno tystysgrif o werthfawrogiad am bopeth y mae eu gwirfoddolwyr yn ei wneud i helpu i wneud bywyd yn well i eraill. Fe ddaethon ni chacen, fe wnaethon ni dynnu llawer o luniau a chlywsom ni gan lawer o wirfoddolwyr am yr hyn ddaeth â nhw i wirfoddoli yn y sefydliad hwnnw, eu hoff amseroedd fel gwirfoddolwr a straeon doniol o pan aeth pethau ychydig yn chwith!

Diolch am ein croesawu ni i’ch digwyddiadau ac edrychwn ymlaen at wneud hyn eto flwyddyn nesaf.

 

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yn rhedeg o ddydd Llun 3 i ddydd Sul 9 Mehefin

**Slotiau ychwanegol bellach wedi’u hychwanegu ar gyfer dydd Mercher 5 Mehefin**

Yn hytrach na chynnal digwyddiad yn yr Wyddgrug, fel yr oeddem wedi’i gynllunio’n wreiddiol, rydym nawr yn cynnig dod ag Wythnos Gwirfoddolwyr i chi!

I gydnabod y cyfraniad enfawr y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’n cymdeithas, hoffem ddod draw i’ch grŵp i gyflwyno Tystysgrif Diolch i’ch mudiad i ddangos gwerthfawrogiad o bopeth y mae eich gwirfoddolwyr yn ei wneud i wneud bywyd yn well i eraill.  Byddwn yn tynnu lluniau o’r dystysgrif yn cael ei chyflwyno a byddwn yn hyrwyddo’r hyn y mae eich gwirfoddolwyr yn ei wneud trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan, byddwn hefyd yn dod â chacen!  Mae croeso i chi wahodd eich gwirfoddolwyr hefyd.

Os hoffech i rywun o FLVC ymweld â chi (yn Sir y Fflint!) yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr (ond nid dydd Mercher 5 Mehefin), archebwch amser gan ddefnyddio’r ddolen hon https://form.jotform.com/241433951567360 a byddwn wedyn yn cysylltu â i chi gadarnhau’r trefniadau.  Os nad oes dyddiad neu amser addas i chi ddangos ar y ddolen, yna anfonwch e-bost atom, gan y byddwn yn gwneud ein gorau i gynnwys cymaint o ymweliadau ag y gallwn yr wythnos honno, os bydd amser yn caniatáu!  Mae gennym rai amseroedd gyda’r nos ac ar y penwythnos ar gael yn dda – e-bostiwch [email protected] gyda’ch dyddiad a’ch amser dewisol, gan roi manylion lleoliad yr ymweliad hefyd a byddwn yn cysylltu â chi.

Archebwch yn fuan, felly rydym yn gwybod faint o gacen i brynu!

Os hoffech ddangos tystysgrifau unigol ar gyfer eich gwirfoddolwyr, mae dolen i un y gallwch ei defnyddio yma

Meet The Funder Online event 

FLVC are hosting a Meet The funder event with Community Foundation Wales on Thursday 23rd May at 11am.

Book your place HERE

 

Manylion y gronfa 

Sefydliad Cymunedol Cymru – Cronfeydd Sir y Fflint ar gyfer grwpiau 

Mae’r ddwy gronfa’r Sefydliad i Sir Y Fflint, y Gronfa Waddol Cymunedol a’r Gronfa Ddeddf yr Eglwys wedi ei ailagor ar gyfer ceisiadau gan grwpiau: 

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint yn cefnogi: 

  • Prosiectau sy’n darparu datblygiad addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc o oedran ysgol 
  • Prosiectau sy’n darparu datblygiad addysgol i blant yn y blynyddoedd cynnar 
  • Prosiectau mewn ysgolion sy’n annog byw yn iach 

 

Mae Cronfa Ddeddf yr Eglwys yng Nghymru Sir y Fflint yn cefnogi: 

  • Prosiectau sy’n cyfrannu at adnewyddu a chynnal a chadw eglwysi, capeli a neuaddau pentref yn y sir. 
  • Prosiectau sy’n gweithio i ymladd anfantais er budd trigolion Sir y Fflint. 
  • Prosiect sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden ar gyfer trigolion Sir y Fflint. 

Gall Eglwysi a sefydliadau sy’n gweithio gyda thrigolion ardal Awdurdod Lleol Sir y Fflint wneud cais am grantiau hyd at £1,000 ar gyfer prosiect blwyddyn neu gyllid gyfalaf bach, neu gyllid aml-flwyddyn o hyd at 3 blynedd ar gyfer cyllid craidd. 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen. 

Mae angen lenwi’r ffurflenni gais erbyn 12 y.p canolddydd, Mehefin 17 2024 

Cronfeydd Sir y Fflint – Community Foundation Wales 

Cymhorthfa Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer gweithgaredd cymunedol? Ydych chi’n ystyried gwneud cais am Grant Cymunedol y Loteri Genedlaethol? Mae eu rhaglenni grant yn cynnwys:

• Arian i Bawb Rhaglen grantiau bach syml sy’n dyfarnu rhwng £300 a £20,000

• Grantiau Canolig Pawb a’i Le a – Grantiau mawr sy’n ceisio dod â phobl at ei gilydd i gryfhau cymunedau a gwella amgylcheddau gwledig neu drefol.

Hoffech chi gael y cyfle i drafod eich syniadau gyda Swyddog Loteri cyn i chi wneud cais? Os felly, nawr yw eich cyfle.

Mae FLVC yn cynnal Cymhorthfa gyda Swyddog Loteri yn ein swyddfa yng Nghorlan, Yr Wyddgrug, ddydd Mercher 27 Mawrth 2024

Mae nifer cyfyngedig o apwyntiadau ar gael i drafod ceisiadau grant posibl.

Archebu eich apwyntiad yma https://form.jotform.com/230462753410044

Mae’r Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol (NAW) wythnos nesaf! Rhwng Chwefror 5 i’r 11 bydd unigolion, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a chymunedau yn tynnu sylw ac yn dathlu llwyddiannau prentisiaid ar draws Prydain ac yn annog pobl i ystyried sut y gall prentisiaethau helpu i ddarparu #SkillsForLife.

Dyma ein prentis Gweinyddu Busnes yn rhannu eu profiad.

“Dechreuais fy mhrentisiaeth gyda’r FLVC ar ddechrau mis Ionawr fel Gweinyddwr Busnes ac rydw i’n mwynhau’r profiad yn fawr. Rydw i’n cael dysgu a chael profiadau gwahanol wrth i mi weithio sy’n gwella fy nealltwriaeth o’r swydd a’r gweithle. Mae fy nghydweithwyr yn garedig, gyfeillgar ac yn gefnogol iawn. Maent yn deall fy anghenion ac yn galonogol iawn.

Mae’r brentisiaeth yma yn gyfle gwych i mi. Mae’r gallu i ddysgu ac ennill cymhwyster fel hyn yn addas iawn i mi. Mae’r brentisiaeth yn helpu mi i adeiladu fy hyder a hunan-barch ac rydw i’n gwneud pethau yn barod nad oeddwn i’n meddwl y gallwn i. Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle ac rwy’n edrych ymlaen at yr hyn y bydd yn ei gynnig imi.”

www.apprenticeships.gov.uk.

Apprenticeships | Careers Wales (gov.wales)

Yn ddiweddar, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi sicrhau’r Safon Ddibynadwy Lefel 1 sy’n cydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel sefydliad trydydd sector yng Nghymru. 

Yn ddiweddar, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi derbyn Statws Elusen Ddibynadwy. Mae’r marc ansawdd yn cael ei wobrwyo ar ôl asesiad ar-lein ac annibynnol. Wedi’i gynnal gan “The Growth Company” (Weblink), mae’r safon yn cwmpasu meysydd o asesiad fel Llywodraethu, Cynllunio a gweithio gydag eraill. Yn ddiweddar, cyd-gynhaliodd y Prif Swyddog Ann Woods weminar genedlaethol ar safonau craidd y Wobr, gan rannu profiad CGLlSFf o’r broses asesu.

Roedd broses asesu’r Elusen Ddibynadwy yn darparu cynllun gwaith â ffocws i ni fel sefydliad, i edrych ar y meysydd i’w datblygu, tra hefyd yn rhoi’r cyfle i ni edrych ar bethau rydym yn eu gwneud yn dda. Roedd ymddiriedolwyr a’r tîm cyfan o staff yn rhan o’r broses asesu, roedd hyn yn sicrhau bod pawb yn cymryd perchnogaeth o nod y sefydliad i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’r Trydydd Sector”. Ann Woods Prif Swyddog, CGLlSFf

“Am sefydliad weddol fach mae lefel uchel o ymgysylltu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Mae’r CGLlSFf yn gallu dylanwadu a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gynlluniau strategol a pholisi sy’n effeithio ar eu cymuned. Mae’r gallu i ‘dyrnu uwchlaw eu pwysau” yn destun i arweinyddiaeth y sefydliad a’r perthnasoedd a’r enw da y maen nhw wedi’u hadeiladu dros nifer o flynyddoedd. Hefyd, mae’n adlewyrchu’r gwerthoedd sy’n cael ei gefnogi gan yr arweinwyr, gan gynnwys osgoi cystadleuaeth gyda Sefydliadau Sector Gwirfoddol lleol. Canlyniadau’r bartneriaeth weithredol yn gweithio yw bod yr CGLlSFf yn cael ei wahodd i gyfrannu, cadeirio cymryd rhan weithredol mewn sawl rhwydwaith a fforwm dylanwadol. Mae’r gwaith o’r fath yma nid ond yn cael effaith gadarnhaol ar faterion lleol neu ranbarthol ond yn helpu hefyd i hysbysebu strategaeth, gweithgareddau ac adnoddau cenedlaethol.”  Dr. Sue Newberry

Os oes gan unrhyw sefydliad diddordeb yn y Wobr, y manylion cysylltu yw  [email protected] , neu rhowch alwad i’r CGLlSFf am sgwrs anffurfiol am yr hyn sy’n gysylltiedig 01352 744000,  [email protected]

On Thursday 14th Septeember 2023 voluntary and community groups from across Flintshire came to our Annual General Meeting, which included the Tom Jones Awards for young volunteers. Four young people received certificates recognising their voluntary work and the impact it has made on local communities. The overall award winner, as decided by a panel of local young people, was Tom, who volunteers with Giddo’s Gift 🏆 Our congratulations to all those who volunteer their time to help others.
If you would like to nominate a young person aged 25 or under for next year’s award, please contact us, [email protected], tel: 01352 744000.

Mae Cyfarfod Nesaf Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir y Fflint yn cael ei gynnal yn

Jade Jones Pavilion, Flint 

Dydd Mercher 22 Mai 2024 9.30yb tan 12.30yp

os hoffech fynychu os gwelwch yn dda  Archebwch Yma

 

 

Cadwch y newyddion diweddaraf a mwy a dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram

   FLVC Facebook

       FLVC Twitter

        FLVC Instagram