Wythnos Gwerthfawrogi Gwirfoddolwyr Mehefin 2024

Meet The Funder – Community Foundation Wales

Safon Ymddiried Lefel 1 Dyfarnwyd i FLVC

Flintshire Volunteer Organisers Network Meeting

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yn rhedeg o ddydd Llun 3 i ddydd Sul 9 Mehefin

**Slotiau ychwanegol bellach wedi’u hychwanegu ar gyfer dydd Mercher 5 Mehefin**

Yn hytrach na chynnal digwyddiad yn yr Wyddgrug, fel yr oeddem wedi’i gynllunio’n wreiddiol, rydym nawr yn cynnig dod ag Wythnos Gwirfoddolwyr i chi!

I gydnabod y cyfraniad enfawr y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’n cymdeithas, hoffem ddod draw i’ch grŵp i gyflwyno Tystysgrif Diolch i’ch mudiad i ddangos gwerthfawrogiad o bopeth y mae eich gwirfoddolwyr yn ei wneud i wneud bywyd yn well i eraill.  Byddwn yn tynnu lluniau o’r dystysgrif yn cael ei chyflwyno a byddwn yn hyrwyddo’r hyn y mae eich gwirfoddolwyr yn ei wneud trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan, byddwn hefyd yn dod â chacen!  Mae croeso i chi wahodd eich gwirfoddolwyr hefyd.

Os hoffech i rywun o FLVC ymweld â chi (yn Sir y Fflint!) yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr (ond nid dydd Mercher 5 Mehefin), archebwch amser gan ddefnyddio’r ddolen hon https://form.jotform.com/241433951567360 a byddwn wedyn yn cysylltu â i chi gadarnhau’r trefniadau.  Os nad oes dyddiad neu amser addas i chi ddangos ar y ddolen, yna anfonwch e-bost atom, gan y byddwn yn gwneud ein gorau i gynnwys cymaint o ymweliadau ag y gallwn yr wythnos honno, os bydd amser yn caniatáu!  Mae gennym rai amseroedd gyda’r nos ac ar y penwythnos ar gael yn dda – e-bostiwch [email protected] gyda’ch dyddiad a’ch amser dewisol, gan roi manylion lleoliad yr ymweliad hefyd a byddwn yn cysylltu â chi.

Archebwch yn fuan, felly rydym yn gwybod faint o gacen i brynu!

Os hoffech ddangos tystysgrifau unigol ar gyfer eich gwirfoddolwyr, mae dolen i un y gallwch ei defnyddio yma

Meet The Funder Online event 

FLVC are hosting a Meet The funder event with Community Foundation Wales on Thursday 23rd May at 11am.

Book your place HERE

 

Manylion y gronfa 

Sefydliad Cymunedol Cymru – Cronfeydd Sir y Fflint ar gyfer grwpiau 

Mae’r ddwy gronfa’r Sefydliad i Sir Y Fflint, y Gronfa Waddol Cymunedol a’r Gronfa Ddeddf yr Eglwys wedi ei ailagor ar gyfer ceisiadau gan grwpiau: 

Mae Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint yn cefnogi: 

  • Prosiectau sy’n darparu datblygiad addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc o oedran ysgol 
  • Prosiectau sy’n darparu datblygiad addysgol i blant yn y blynyddoedd cynnar 
  • Prosiectau mewn ysgolion sy’n annog byw yn iach 

 

Mae Cronfa Ddeddf yr Eglwys yng Nghymru Sir y Fflint yn cefnogi: 

  • Prosiectau sy’n cyfrannu at adnewyddu a chynnal a chadw eglwysi, capeli a neuaddau pentref yn y sir. 
  • Prosiectau sy’n gweithio i ymladd anfantais er budd trigolion Sir y Fflint. 
  • Prosiect sy’n darparu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden ar gyfer trigolion Sir y Fflint. 

Gall Eglwysi a sefydliadau sy’n gweithio gyda thrigolion ardal Awdurdod Lleol Sir y Fflint wneud cais am grantiau hyd at £1,000 ar gyfer prosiect blwyddyn neu gyllid gyfalaf bach, neu gyllid aml-flwyddyn o hyd at 3 blynedd ar gyfer cyllid craidd. 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n gallu dangos sut yn union y byddant yn bodloni amcanion a blaenoriaethau’r Gronfa, ac nad ydynt wedi cael cymorth gan y Gronfa hon o’r blaen. 

Mae angen lenwi’r ffurflenni gais erbyn 12 y.p canolddydd, Mehefin 17 2024 

Cronfeydd Sir y Fflint – Community Foundation Wales 

Yn ddiweddar, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi sicrhau’r Safon Ddibynadwy Lefel 1 sy’n cydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel sefydliad trydydd sector yng Nghymru. 

Yn ddiweddar, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint wedi derbyn Statws Elusen Ddibynadwy. Mae’r marc ansawdd yn cael ei wobrwyo ar ôl asesiad ar-lein ac annibynnol. Wedi’i gynnal gan “The Growth Company” (Weblink), mae’r safon yn cwmpasu meysydd o asesiad fel Llywodraethu, Cynllunio a gweithio gydag eraill. Yn ddiweddar, cyd-gynhaliodd y Prif Swyddog Ann Woods weminar genedlaethol ar safonau craidd y Wobr, gan rannu profiad CGLlSFf o’r broses asesu.

Roedd broses asesu’r Elusen Ddibynadwy yn darparu cynllun gwaith â ffocws i ni fel sefydliad, i edrych ar y meysydd i’w datblygu, tra hefyd yn rhoi’r cyfle i ni edrych ar bethau rydym yn eu gwneud yn dda. Roedd ymddiriedolwyr a’r tîm cyfan o staff yn rhan o’r broses asesu, roedd hyn yn sicrhau bod pawb yn cymryd perchnogaeth o nod y sefydliad i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’r Trydydd Sector”. Ann Woods Prif Swyddog, CGLlSFf

“Am sefydliad weddol fach mae lefel uchel o ymgysylltu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Mae’r CGLlSFf yn gallu dylanwadu a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gynlluniau strategol a pholisi sy’n effeithio ar eu cymuned. Mae’r gallu i ‘dyrnu uwchlaw eu pwysau” yn destun i arweinyddiaeth y sefydliad a’r perthnasoedd a’r enw da y maen nhw wedi’u hadeiladu dros nifer o flynyddoedd. Hefyd, mae’n adlewyrchu’r gwerthoedd sy’n cael ei gefnogi gan yr arweinwyr, gan gynnwys osgoi cystadleuaeth gyda Sefydliadau Sector Gwirfoddol lleol. Canlyniadau’r bartneriaeth weithredol yn gweithio yw bod yr CGLlSFf yn cael ei wahodd i gyfrannu, cadeirio cymryd rhan weithredol mewn sawl rhwydwaith a fforwm dylanwadol. Mae’r gwaith o’r fath yma nid ond yn cael effaith gadarnhaol ar faterion lleol neu ranbarthol ond yn helpu hefyd i hysbysebu strategaeth, gweithgareddau ac adnoddau cenedlaethol.”  Dr. Sue Newberry

Os oes gan unrhyw sefydliad diddordeb yn y Wobr, y manylion cysylltu yw  [email protected] , neu rhowch alwad i’r CGLlSFf am sgwrs anffurfiol am yr hyn sy’n gysylltiedig 01352 744000,  [email protected]

Mae Cyfarfod Nesaf Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir y Fflint yn cael ei gynnal yn

Jade Jones Pavilion, Flint 

Dydd Mercher 22 Mai 2024 9.30yb tan 12.30yp

os hoffech fynychu os gwelwch yn dda  Archebwch Yma